thai

มูลนิธิโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่185/3 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง .อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ 50220
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2552
ประวัติโดยย่อ
เริ่มก่อตั้งโดย Mrs. Gesela Zimmer สุภาพสตรีชาวเยอรมัน Prof. Dr. Jürgen Zimmer, Free University Berlin, President of the International Community Education Association (ICEA), Director of the International Academy Berlin ผู้เป็นทายาทได้สืบทอดการดำเนินงาน และได้ร่วมมือกับ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน และคุณฐานีน ( จอย ) วรวิทยาคุณ ก่อตั้งโครงการ School for Life ศูนย์การเรียนเพื่อชีวิตขึ้นเป็นแห่งแรก ณ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ใกล้เคียงพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการตามพระราชดำริ ห้วยฮ่องไคร้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545
พ.ศ. 2546 ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนเพื่อชีวิต ภายใต้ของการนำของ คุณฐานิน“จอย”
วรวิทยาคุณ Dr. Jürgen Zimmer, Free University Berlin, President of the International Community Education Association (ICEA), Director of the International Academy Berlin และ ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมชมกิจการของศูนย์ฯ
20 มิถุนายน พ.ศ.2549 ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์15 (3) โดยมีมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได้โอนกิจการโรงเรียนฯ มาอยู่ภายใต้มูลนิธิโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ และ แต่งตั้ง นางสาวศิริพร หาญไฟฟ้า เป็นผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียน และดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ มาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่
1.เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่นักเรียนในโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่และให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนดังกล่าว
2.เพื่อส่งเสริมและจัดการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในรูปแบบการศึกษาสงเคราะห์ประเภทสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2544และ พ.ศ.2551
3.เพื่อให้การสงเคราะห์และเยียวยาแก่เด็กที่ประสบปัญหาต่างๆเช่นเด็กกำพร้าเด็กที่ครอบครัวประสบภัยสึนามิเด็กที่สูญเสียครอบครัวเนื่องจากพ่อแม่ติดเชื้อเอดส์และเด็กที่มีฐานะครอบครัวยากจนเป็นต้น
4.เพื่อคุ้มครองสวัสดิ์ภาพความเป็นอยู่ให้กับนักเรียนโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่รวมถึงพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเสมือนบ้านของนักเรียน
5.เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

แผนที่มูลนิธิฯ